Στον "αέρα" η αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Χερσονήσου μετά τη λήξη της πολύπαθης σύμβασης με τον ιδιώτη εργολάβο.  • Υπουργείο Εσωτερικών: Η ενεργός σύμβαση δεν μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της.
  • Μεγάλες οι ευθύνες του Δημάρχου που αρνείται ως τώρα να οργανώσει τη Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας παρά τις δυνατότητες που παρέχει η σχετική νομθεσία.
  • Ερώτηση προς τη δημοτική αρχή κατέθεσαν οι "ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ".


ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Ι.
 Κύριε Δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 24 του νόμου 4479/2017 που ψηφίστηκε τον παρελθόντα Ιούνιο, δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους όλης της χώρας να οργανώσουν άμεσα την υπηρεσία καθαριότητας, με δικό τους προσωπικό. Με το εν λόγω άρθρο, είναι δυνατή η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων και ο προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων. Σχετικές μάλιστα οδηγίες και κατευθύνσεις, για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, δόθηκαν με ειδική  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο υπήρχε η ρητή αναφορά, ότι «μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιμακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών, με τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους».
Υπήρχε παράλληλα η επισήμανση ότι,  σε περίπτωση που Ο.Τ.Α. δεν υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ή δεν προβεί στη σύσταση και κάλυψη νέων θέσεων -αν και παρέχεται ήδη η δυνατότητα αυτή-, «δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των φορέων αυτών».
Ήταν κατά την άποψη μας από τότε σαφές ότι ο Δήμος Χερσονήσου προκειμένου να εκτελέσει –στο άμεσο μέλλον και με την ολοκλήρωση της σχετικής εργολαβίας- το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων έπρεπε να προχωρήσει στην τροποποίηση του ΟΕΥ και στην προσλήψη του αναγκαίου προσωπικού, για την εκτέλεση του με ίδια μέσα. Τούτο ρητά διατυπώνονταν στην ως ανω εγκύκλιο αλλά και στο σχετικό νόμο,  αφού στο τελευταίο εδάφιο της §1 του αρ.24 του νόμου 4479/2017,  αναφέρεται ότι “μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσλήψεων, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές  με την καθαριότητα με ίδια μέσα.

 Κύριε Δήμαρχε,
Η Δημοτική Κίνηση “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” τόσο με επιστολή που σας απέστειλε στις 5/7/2017 όσο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ζήτησε να προχωρήσετε στην αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου. Ζήτησε να προβλεφθούν οι απαραίτητες θέσεις και να στελεχωθεί η αποδιοργανωμένη υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου το έργο να συνεχιστεί από το Δήμο απρόσκοπτα, μετά τη λήξη της σύμβασης με τον ιδιώτη εργολάβο.
 Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Επιμείνατε ιδεοληπτικά, κατά παράβαση της νομοθεσίας, να υπερασπίζεστε τη λύση των ιδιωτών εργολάβων για την εργασία της συλλογής των απορριμμάτων του Δήμου.
  
Κύριε Δήμαρχε,
·         Με το υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ.32860 / 29-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σας γίνεται για άλλη μια φορά σαφές ότι “στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου, η ενεργός σύμβαση με τον ιδιώτη εργολάβο καθαριότητας δεν θα μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της διάρκειας της, καθώς με την παρ. του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 ορίζεται ρητά ότι πλέον τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα υποχρεούνται να τις παρέχουν οι φορείς με ίδια μέσα”

·         Με το ίδιο έγγραφο σας γίνεται γνωστό ότι δεν έχει στερηθεί η Δημοτική Αρχή τη δυνατότητα να τροποποιήσει ακόμα και σήμερα τον ΟΕΥ, κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3584/2007.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

  •  Αν σκοπεύει να εφαρμόσει το νόμο.
  • Αν είναι στις προθέσεις του έστω και τώρα, να προχωρήσει στην αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητες θέσεις για την Υπηρεσία Καθαριότητας
  • Αν θα προχωρήσει στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού
  • Αν στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2018 θα υπάρχουν οι αναγκαίες προβλέψεις για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής

Χερσόνησος, 19/10/2017
Για τη Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου
«ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Χαλκιαδάκης Γιώργος
Μπιτζαράκης Αντώνης


Επιστολή στο Δήμαρχο Χερσονήσου για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας         Η Δημοτική Κίνηση Χερσονήσου «ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με επιστολή που απευθύνεται στο Δήμαρχο κ. Μαστοράκη ζητά την ενεργοποίηση της Δημοτικής Αρχής και τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με βάση τη σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα με το Ν. 4479/2017 αρ. 24.
       
          Η Δημοτική Κίνηση τονίζει ότι «Σήμερα, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ξεπεράστηκε το πρόβλημα της απαγόρευσης προσλήψεων και συνεπώς μπορούμε να προχωρήσομε προς την στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας.» υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «σε δημόσιες τοποθετήσεις τους στα μέσα ενημέρωσης, στελέχη της δημοτικής αρχής είχαν δεσμευτεί ότι, ευθύς μόλις αρθεί ο περιορισμός των προσλήψεων θα προχωρήσετε τάχιστα στην οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό»

Ιατρείο Κοκκίνη Χάνι: Πολλά προβλήματα για χιλιάδες κατοίκους
  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο ιατρείο στου Κοκκίνη το Χάνι έθεσε, κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, στην τελευταία συνεδρίαση (14η/13.06.17)  του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης “ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης.

   Δε μπορεί ένα ιατρείο που καλείται να εξυπηρετήσει  χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να λειτουργεί με τόσο μεγάλα προβλήματα και μια φορά την εβδομάδα επισήμανε. Είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, τόνισε, να εξασφαλίσει άμεσα έναν αξιοπρεπή χώρο για τη λειτουργία του, να αναδείξει τα πρόβληματά του και να επιδιώξει την επίλυσή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

   Στην απάντησή του ο Δήμαρχος κ. Μαστοράκης ανέφερε ότι η στέγαση του ιατρείου θα μπορεί να γίνει στο κτίριο για τις κοινωνικές δομές που αναζητεί να ενοικιάσει ο Δήμος, έπειτα και από τη σχετική απόφαση του ΔΣ, άφησε όμως να εννοηθεί ότι αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο τόσο για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου όσο και για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.